Pripravované akcie

2.6.2023 - PEPINO PARTY - LUX MUSIC CLUB, Karviná

2.6.2023 - PEPINO PARTY - LUX MUSIC CLUB, Karviná

PEPINO PARTY - LUX MUSIC CLUB, Karvina. Jedinečná show s Pepinom, Michalom Pešinom a jeho hosťami, ...

16.6.2023 - PEPINO PARTY SEZNAMKA - VARNA, Olomouc

16.6.2023 - PEPINO PARTY SEZNAMKA - VARNA, Olomouc

PEPINO PARTY ZOZNAMKA - PARTY CLUB VARNA, Olomouc. POZOR! Najväčšia party zoznamka tohto leta je tu :-)!!!! ...

Zrealizované akcie

29.4.2023 - PEPINO PARTY - DICSO CEHNICE

29.4.2023 - PEPINO PARTY - DICSO CEHNICE

PEPINO PARTY - DISCO CEHNICE. Večer plný prekvapenia a super zábavy s PEPINOM, ...

9.4.2023 - PEPINO POLICE PARTY - DISCO BAR DOLINA, Brdějov

9.4.2023 - PEPINO POLICE PARTY - DISCO BAR DOLINA, Brdějov

Veľkonočné PEPINO POLICE PARTY - Disco bar Dolina, Bardejov. Sexy policajný tím, alko tester, ...

Obchodné podmienky

Obchodné a dodacie podmienky
Obchodné podmienky internetového obchodu www.pepino.sk
I. Úvodné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.pepino.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa) a kupujúceho (zákazníka), obsahujú tiež dodacie a platobné podmienky, nákupný a reklamačný poriadok.
II. Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.pepino.sk je

LYBAR s.r.o. se sídlem Nedvědovo náměstí 1164/14, Podolí, 147 00 Praha 4, identifikační číslo: 27911357, se zápisem v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125939

web: www.pepino.sk
e-mail: pepino@pepino.cz
telefon/fax: +420 558 435 991, +420 558 435 992
IČ: 46577297
DIČ: CZ46577297
banka: GE Money Bank, a.s.
číslo účtu: 197061631 / 0600
III. Bezpečnosť a ochrana informácií
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, a budú použité len pre interné potreby prevádzkovateľa a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe alebo inak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.
2. Pri nakladaní s osobnými údajmi sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť Zákonom č.101/2000 Sb. O ochrane osobných údajov. Pokiaľ nastane obchodný prípad, kedy je nutné podať osobné informácie zákazníka dodávateľovi, prevádzkovateľ sa zaväzuje, že tieto informácie podá až po predchádzajúcom odsúhlasení daným zákazníkom. Bez súhlasu nie je možné akékoľvek informácie osobného charakteru podávať.
3. Zákazník dáva súhlas prevádzkovateľovi ku zhromažďovaniu osobných údajov z odoslaných objednávok.
4. Zákazník má právo písomne požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy.
IV. Nákupný poriadok
a) Práva a povinnosti predávajúceho
1. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar v termíne uvedenom v objednávke a dodať na adresu kupujúceho. Predávajúci má právo overiť si pred odoslaním tovaru objednávku telefonicky alebo e-mailom.
2. Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácií sú dôverné (viď Bezpečnosť a ochrana informácií).
3. Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne požiada.
4. Predávajúci má právo odmietnúť vybaviť objednávku, pokiaľ kupujúci v minulosti neodobral tovar a nezaplatil kúpnu cenu.
5. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožné, a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení.
b) Práva a povinnosti kupujúceho
1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnu poštovnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.
2. Kupujúci je povinný uviesť aktuálny telefonický kontakt na svoju osobu a aktuálnu elektronickú adresu (e-mail).
3. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu, vrátane prípadného poštovného.
4. S konečnou sumou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
5. Kupujúci má právo zrušiť pomocou elektronickej pošty už odoslanú objednávku, a to na adrese fakturace@mattesgroup.cz.
6. Kupujúci má právo vrátiť tovar do 14 dní od doručenia za podmienok stanovených v časti e) (odstúpenie od zmluvy)
7. Kupujúci má právo na vymazanie svojích osobných údajov z databázy, ak tak urobí písomnou formou.
c) Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.pepino.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu potvrdenia objednávky predávajúcim.
3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov a predpísaných údajov.
4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
5. Vlastnícké právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamžite po zaplatení kúpnej ceny.
6. Vyplnením záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.pepino.sk dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
d) Reklamácie
1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom Internetového obchodu www.pepino.cz a právnym poriadkom platným v SR.
2. Tovar sa kupujúci zaväzuje reklamovať na adrese prevádzkovateľa.
3. Tovar je možné reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku na adrese fakturace@mattesgroup.cz.
4. Reklamovaný tovar sa kupujúci zaväzuje posielať v pôvodnom stave a vhodnom obale. Dopravca neručí za nesprávne zabalené zásielky. Prevádzkovateľ neuznáva záruku poškozeného tovaru pri preprave i keď sa závada prejavila pred prepravou.
Ďalej viď reklamačný poriadok.
e) Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)
1. Kupujúci má právo podľa platných ustanovení občianského zákoníka a zákona na ochranu spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum doručenia zpäť predajcovi). Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci obratom kupujúcemu vráti čiastku odpovedajúcu kúpnej cene, najneskôr v lehote 30-tich dní.
2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:
-poskytovanie služieb a jej plnenie bolo začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia tovaru,
-dodávku tovaru upraveného podľa želania spotrebiteľa, alebo pre jeho osobu a ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlo skaze, opotrebovaniu alebo zostarnutiu,
-dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší spotrebiteľ ich originálny obal,
-dodávku novín, periodík a časopisov,
-softwarové licencie zasielané elektronickou poštou (e-mailom)
-na tovar vykazujúci mechanickú či inú závadu a tovar použitý. Takýto tovar sa rieši v súlade s odstavcom Reklamácie a reklamačným poriadok.
V. Reklamačný poriadok
1. Úvod
Reklamačné konanie sa riadi týmto reklamačným poriadok, ktorý vychádza zo zákonnej úpravy občianského zákoníka a zákona na ochranu spotrebiteľa. Tento reklamačný poriadok má prednosť pred dispozitivnými ustanoveniami zákonnej úpravy. Ostatné otázky a otázky týmto poriadkom výslovne neupravené sa riadia zákonnou úpravou.
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u prevádzkovateľa internetového obchodu. Záručná doba výrobku začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu a úplnosť dodávky. Tovar je dodaný so zárukou 24 mesiacov, pokiaľ nie je na obale výrobku uvedené inak.
Po obdržaní zásielky je kupujúci povinný tovar skontrolovať. Pokiaľ kupujúci zistí chybu tovaru, či rozdiel medzi fakturou a dodaným tovarom, je povinný kontaktovať predajcu písomne na adresu uvedenú na nákupnej fakture, telefonicky alebo na email fakturace@mattesgroup.cz. Predajca s kupujúcim reklamáciu okamžite prejedná. Oznámenie je treba okamžite nahlásiť a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 dní od prevzatia tovaru, pričom po uplynutí tejto doby sa zásielka považuje za kompletnú a bezchybnú. Pokiaľ tak kupujúci neurobí, vystavuje sa nebezpečiu, že jeho reklamácia nebude uznaná a že tovar bol dodaný v poriadku.
2. Miesto uplatnenia reklamácie
Reklamáciu vady výrobku kupujúci uplatňuje u prevádzkovateľa internetového obchodu. Ak však ide o tovar, ktorý je treba podľa záručného listu reklamovať v autorizovanom servisnom stredisku, má kupujúci právo na opravu veci u tohto servisu. Pre uznanie záručnej opravy výrobku v autorizovanom servise je nutné doložiť vadný výrobok s presným popisom závady, riadne vyplnený a potvrdený záručný list od výrobcu zariadení a doklad o nákupe tovaru. Nevyplnený záručný list je neplatný.
Pokiaľ bol záručný list (ZL) povinnou súčasťou výrobku, a výrobok bude zaslaný na reklamáciu bez ZL, bude vystavený duplikát ZL od výrobcu či distribútora, s vyúčtovaním zmluvného poplatku vo výške 250,- Kč bez DPH.
3. Spôsob uplatnenia reklamácie
Ak reklamuje kupujúci výrobok s vlastným servisom (viď záručný list výrobku), je najrýchlejším spôsobom reklamovania zaslanie vadného výrobku priamo do servisu.
V ostatných prípadoch si kupujúci uplatňuje reklamáciu vadného tovaru u predajcu, teda zaslaním vadného tovaru spolu s kópiou faktury a ďalšími doklady na adresu prevádzkovateľa.
Reklamovaný tovar kupujúci zašle na adresu prevádzkovateľa prostredníctvom slovenskej pošty či doručovacou spoločnosťou, a to balíkom alebo pomocou zásielkovej služby (Ten Expres, DPD a pod.). Pokiaľ bude reklamácia zaslaná dobierkou, nebude zásielka predávajúcim prijatá. Predávajúci odporúča balík dobre zabaliť a poistiť, lebo za prípadné poškodenie či stratu pri preprave, nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť a tovar by tak nemusel byť prijatý predávajúcim k reklamácií.
Pre uplatnenie reklamácie je potrebné:
1. doložiť doklad o zakúpení tovaru
2. záručný list reklamovaného výrobku (nami riadne vyplnený - typ výrobku, sériové číslo pokiaľ ho výrobok má, dátum predaja, razítko, podpis)
3. vyhovujúci obal (pokiaľ možno originálny)
4. presný popis závady (pokiaľ možno aj s presným popisom ako sa závada prejavuje)
Záručná oprava:
Kupujúci má právo, aby bola závada na výrobku v záručnej lehote bezplatne a riadne odstránená. Reklamácia musí byť vybavená bez zbytočného odkladu v lehote stanovenej zákonom, tj. do 30 dní od prevzatia zásielky.
Kupujúci môže žiadať o výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí v prípade, že ide o závadu, ktorá sa opätovne vyskytla 3x alebo je tovar uznaný neopraviteľným autorizovaným servisom. V oboch prípadoch je nutné s reklamovanou vecou predložiť doklad o kúpe, záručný list reklamovaného výrobku a opravné listy k výrobku z predchádzajúcich reklamácií.
Predávajúci rozhodne o spôsobe riešenia reklamácie ihneď pri prevzatí tovaru do reklamácie alebo v zložitých prípadoch bez zbytočného odkladu na základe odborných vyjadrení výrobcu, dodávateľa či autorizovaného servisu, teda doba potrebná k odbornému posúdeniu závady a jej otestovaniu. Reklamácia musí byť vybavená v lehote stanovenej zákonom, tj. do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania (dňa, kdy reklamovaný tovar predajca obdržal - osobným odberom alebo poštovým balíkom).
Predávajúci môže namiesto odstránenia závady vymeniť vadný tovar za bezchybný, kupujúci sa však takého vybavenia svojej reklamácie nemôže dožadovať.
Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný či neopraviteľný tovar tovarom, z rovnakými alebo lepšími parametrami v prípade, že rovnaký produkt nie je dostupný, prípadne sa už nevyrába.
Reklamačné konanie končí dňom doručenia vybavenej reklamácie kupujúcemu alebo odoslaním tovaru kupujúcemu, pokiaľ kupujúci súhlasil s prevzatím tovaru z reklamácie týmto spôsobom a bol o vybavení reklamácie informovaný telefonicky alebo e-mailom.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený predávajúcemu. V prípade opakovanej a neoprávnenej reklamácie budú kupujúcemu vyúčtované nutne vynaložené náklady za každú takúto reklamáciu. Toto sa týka aj prípadov, keď bude opakovane reklamovaný tovar bez dokladu o nákupe a presnom popise závady.
Tovar zaslaný na reklamáciu bude kupujúcemu opravený alebo vymenený na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru, prípadne mu budú na bankový účet vrátené peniaze. Opravený či vymenený tovar bude kupujúcemu na náklady predávajúceho zaslaný spät do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania (dňa, kedy reklamovaný tovar predajca obdržal od kupujúceho).
4. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy:
Predajca - prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje na všetok predaný tovar prostredníctvom internetového obchodu www.pepino.cz záruku vrátenia peňazí po dobu 14-tich dní od zakúpenia tovaru. Do záruky nie sú započítané náklady spojené s dopravou a expedičné poplatky. Peniaze sa vracajú bankovným prevodom na účet zákazníka, v prípade vyžiadania zaslaním poukážkou na adresu je účtovaný nutný náklad 50 Kč. Záruka sa nevzťahuje na tovar poškodený, nefunkčný a použitý.
Táto záruka sa nevzťahuje na tovar, ako napr. nosiče obrazu, zvuku a informacií, a pod.
Podmienky na vrátenie peňazí:
1. tovar musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a bez známok používania alebo opotrebovania vrátane nepoškodeného obalu, schopného ďalšieho predaja a nesmie byť potvrdený záručný list
2. na dodávku tovaru upraveného podľa želania spotrebiteľa alebo špeciálne pre jeho osobu (napr. elektronické licencie na software vystavené priamo na zákazníka), ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlo zkaze, opotrebovaniu alebo zostarnutiu
3. zásielku, v ktorej sa predávajúcemu vráti tovar od kupujúceho je nutné doručiť najneskôr do 14 dní odo dňa obdržania tovaru kupujúcim
4. vo vrátenej zásielke musí byť priložená kópia nákupného dokladu, ktorý kupujúci vracia a žiadosť o vrátenie tovaru (bez písomnej žiadosti na vrátený tovar bude zásielka vrátená s naúčtovaním poštovného) a peňazí (je vhodné uviesť aj číslo účtu)
5. predajca vracia len kupnú cenu tovaru, nie zaplatené poštovné.
Pri splnení všetkých uvedených podmienok na vrátenie tovaru bude kúpna cena vráteného tovaru zaslaná poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 30 pracovných dní po obdržaní tovaru predajcom.
V prípade nesplnenia niektorej z uvedených podmienok nebude predajca môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho zpäť.
5. Zhoda s kupnou zmluvou
Ak pri prevzatí tovaru kupujúcim nie je všetko v zhode s kupnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu, odpovedajúcemu kupnej zmluve, a to podľa požiadavok kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore vedel alebo rozpor s kupnou zmluvou spôsobil. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe závady neúmerne.
6. Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom 1.3.2009 a platí na území Slovenskej republiky.
VI. Dodacie podmienky
1. Tovar je dodávaný prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta, a.s. alebo zásielkovou spoločnosťou ......
2. V prípade, kedy nie je zákazník zastihnutý dopravcom na uvedenej adrese, zanechá dopravca odkaz a tovar je nutné si prevziať na najbližšej pobočke Slovenskej pošty, prípadne je možné dohodnúť sa s dopravcom o opakované (zpoplatnené) doručenie.
3. Objednávku môže zákazník zrušiť bez udania dôvodu a bez sankcií len pred odoslaním tovaru. V inom prípade môže prevádzkovateľ požadovať úhradu vzniklých nákladov.
4. Prevádzkovateľ môže objednávku zrušiť v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena. V prípade zrušenia objednávky Vás prevádzkovateľ kontaktuje a navrhne riešenie.
5. Vrátiť tovar bez udania dôvodu je možné len do 14-tich dní od dodania. V takom prípade zákazník nemá nárok na vrátenie poplatkov uhradených tretími osobami. (tj. Bankových ústavov, dopravcov a pod.). Software, audio a video nahrávky je možné vracať len v neporušenom obale.
6. Nebezpečie škody na tovare prechádza na kupujúceho v dobe, keď prevezme tovar od predávajúceho, resp. od dopravcu. Prečítajte si prosím Reklamačný poriadok.
VII. Platobné podmienky
1. Ceny sú zmluvné.
2. Zákazník platí za tovar v hotovosti pri prevzatí od Slovenskej pošty alebo .....
3. Všetok tovar je dodávaný s daňovým dokladom, ktorý slúží zároveň aj ako dodací list.
4. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.
VIII. Zaslanie tovaru do zahraničia
1. Tovarí do zahraničia nezasielame.
IX. Záverečné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim a sú platné a závazné výlučne pre fyzické osoby a vzťahy riadiace sa občianským zákoníkom. Na vzťahy s podnikateľmi sa tieto podmienky nevzťahujú, lebo tieto sa riadia ustanovením § 409 a násl. obchodného zákoníka.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v tento deň platnou cenou objednaného tovaru, vrátane prepravného či poštovného uvedeného v katalógu internetového obchodu www.pepino.cz, alebo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. S odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne zviazaný.